OM OS

WCCM Danmark er den danske afdeling af WCCM, The World Community for Christian Meditation, et globalt netværk for grupper og enkeltpersoner, der mediterer i den kristne tradition for stilhed og indre bøn, der går tilbage til de såkaldte ørkenfædre i 300-tallet.


Du kan læse mere om WCCM på dette link www.wccm.org


I Danmark er der meditationsgrupper forskellige steder i landet. Se linket "Meditationsgrupper og kontakt".


WCCM afholder retræter og seminarer vedrørende kontemplativ praksis og dialog imellem religionerne. Bogen "Dalai Lama læser evangelierne" (Borgens Forlag) er blevet til under et af disse verdensseminarer.


Vi bruger materialerne fra WCCM til udbredelsen af den enkle praksis med meditation over mantraet Ma-ra-na-ta fra Bibelen (1.Korintherbrev 16,22). Det er aramæisk og betyder "Kom, Herre".


Verden over findes grupper i omkring 108 lande med ugentlige meditationer for fred og dialog imellem religionerne.


Der er endnu ikke mange grupper her i Danmark, men vi er ved at være godt undervejs rundt omkring.  Grupper kan etableres i kirkeligt regi eller hjemme hos jer selv, i fængsler eller skoler og på arbejdspladser.


Se listen over, hvor der er meditationsgrupper, på siden "Meditationsgrupper", og kontakt os endelig, hvis du vil have hjælp til at begynde at meditere..

På samme side er der kontakt, hvis du har brug for støtte til at starte en gruppe.

Symbolet

i venstre hjørne på denne side er WCCMs logo.

To fugle/duer, den ene drikker af visdommens brønd, den anden ser ud i verden.

Links


WCCM, The World Community for Christian Meditation: www.wccm.org


WCCM-Danmark på Facebook: https://www.facebook.com/kristenMeditationWCCM


Natkirken i Odense: http://odense-domkirke.dk/page/294/natkirken


Helligåndskirken i København: http://www.helligaandskirken.dk/Kirkelige-arrangementer/kirkelige_arrangementer.php


Youtube: www.youtube.com/user//meditatiowccm 


eller søg på Laurence Freeman.

Invitation fra Centrerende Bøn gruppe

fra kontaktpersonen for en Centrerende Bøn gruppe i København.

Vi vil gerne invitere WCCMs medlemmer i hovedstaden til at meditere samme med os, hvis I har lyst. Vi mødes hver mandag, hvor vi holder 30 minutters stille bøn/meditation, efterfulgt af drøftelse af relaterede emner.

Vores mødested er Mariakirken, Istedgade 20.

Vi starter kl. 17.50, og vi plejer at gå hjem inden kl. 19.20. Du kan læse mere om vores grupper og hvad vi beskæftiger os med på

http://www.centeringprayerdk.blogspot.com/

Koordinationsgruppen i WCCM Danmark


Nogle frivillige har dannet en koordinationsgruppe, som har påtaget sig at koordinere WCCM-aktiviterene i Danmark.


WCCM Danmark har på linje med det Internationale fællesskab (se www.wccm.org) først og fremmest til formål at støtte og opmuntre til udbredelse af den meditationspraksis, Benediktinermunken John Main OSB har genopdaget og beskrevet.


Verdensfællesskabet for Kristen Meditation (WCCM) blev dannet i 1991 med formålet:
"To communicate and nurture meditation as passed on through the teaching of John Main in the Christian tradition in the spirit of serving the unity of all."


Koordinationsgruppen består af en gruppe mennesker med praksis i Kristen Meditation og er en arbejdsgruppe, hvis formål det er at kommunikere og nære denne tradition ved:
-  at koordinere kontakten fra det Internationale WCCM
-  at afholde arrangementer og retræter
-  sikre, at deltagere i meditationsgrupperne og andre interesserede orienteres  om aktuelle muligheder og tiltag i det danske samt verdensomspændende fællesskab.
- Støtte og opmuntre folk i deres daglige praksis og i opstarten af nye grupper.


Den danske koordinationsgruppe samarbejder med og deltager i det Internationale WCCM fællesskab - afholder arrangementer med internationale såvel som egne oplægsholdere og har støttet flere
meditationsgrupper i opstartsfasen landet over. Medlemmer af gruppen har desuden oversat WCCM materiale fra engelsk, oprettet en dansk
hjemmeside www.kristenmeditation.org og skabt en profil på Facebook:
www.facebook.com/KristenMeditationWCCM


Efterhånden, som det danske meditationsfællesskab er vokset, er der blevet brug for trykning, uddeling og salg af materialer oversat til dansk samt ønsker om afholdelse af flere retræter. En konsekvens af dette har været nødvendigheden af regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.
Koordinationsgruppen har som følge heraf fundet det nødvendigt at konstituere sig som en forening. Dette effektueredes med virkning fra dec. 2016.


Understreges skal det hér, at det er Koordinationsgruppen, som gruppe, deralene er omdannet til en forening - ikke WCCM Danmark som helhed.
WCCM Danmark betegner alle, der har en praksis i meditation iflg. den via John Main overleverede tradition.


Koordinationsgruppen består pt af
Marie Louise Schmidt – National Koordinator/formand
Ida Wilcken – sekretariatsmedlem
Elin Holm-Rasmussen – sekretariatsmedlem
Søren Baun Jeppesen
Tilde Louise Carlsen
Lene Boisen
Anette Winther Petersen


Koordinationsgruppen mødes ca. hvert kvartal online eller fysisk.
Har du spørgsmål til koordinationsgruppen så skriv til: wccmdanmark@kristenmeditation.org


WCCM: The World Community for Christian Meditation: www.wccm.org

Vedtægter for foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM, Danmark”


§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Koordinationsgruppen for The World Community for Christian
Meditation, Danmark ” - forkortet ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.”
Stk. 2. Foreningen er en del af ”The World Community for Christian Meditation” - herefter
kaldet WCCM.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er som ifølge WCCM’s konstitutioner:
“To communicate and nurture meditation as passed on through the
teaching of John Main in the Christian tradition in the spirit of serving the unity of all.”
At kommunikere og nære meditation, som den er givet videre af John Main i den
kristne tradition i en ånd, der tjener alles enhed.
Stk. 1.a. Foreningen vil etablere rammer og ledelsesstruktur for at sikre, at den levende
tradition for Kristen Meditation, som er genfundet og beskrevet af John Main OSB og WCCM,
fortsat skal deles så bredt som muligt.
Stk. 1.b. Foreningen har til formål at støtte og opmuntre de enkelte mediterende,
gruppeledere, regionale koordinatorer og oblat koordinator samt det indbyrdes fællesskab.
Stk. 1.c. Foreningen vil gøre en indsats for at sikre velkoordinerede aktiviteter indenfor Kristen
Meditation så vidt muligt i hele landet og opretholde tætte forbindelser med WCCM, dets
Guiding Board og Internationale Center.
§ 3. Medlemskreds
Stk. 1 Medlemskredsen består af medlemmerne af koordinationsgruppen for WCCM i
Danmark.
Stk. 2. Alle, der viser aktiv interesse for WCCM og kan tilslutte sig WCCM’s formål, kan
ansøge om eller opfordres til at ansøge om at blive medlem af koordinationsgruppen og
dermed foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.” Foreningen tilstræbes at
være repræsentativ for meditationsgrupper i de danske landsdele.
Der kan ansøges om medlemskab ved skriftlig henvendelse (gerne e-mail) til foreningen
”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.”           
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse (gerne e-mail) til foreningen
”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark”.   
Stk. 3. Udmelding af eller eksklusion fra koordinationsgruppen betyder automatisk
udmeldelse/eksklusion af foreningen ”Koordinationsgruppen for WCCM Danmark.”
Stk. 4. Foreningen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke eller generelle aktiviteter
jvf. foreningens formål. Personer i disse udvalg er ikke pålagt medlemskab af foreningen.
§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af januar.
Bestyrelsen kan vælge at holde generalforsamling over Skype el.lign. medie.
Der indkaldes via mail med 4 ugers varsel og med følgende dagsorden:
- Valg af dirigent, referent og stemmetællere
- Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.
- Formandens beretning.
- Godkendelse af Foreningens regnskab.
- Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
- Valg af bestyrelse
- Valg af kasserer
- Valg af 2 revisorer
- Valg af sekretariat/daglig ledelse
- Eventuelt.
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, såfremt det ønskes af 3
medlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen har stemmeret. Beslutninger træffes ved almindelig
stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Senest en måned efter generalforsamlingen konstituerer foreningens bestyrelse sig.
Bestyrelsen består af foreningens medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen består af mellem 5 og 11 medlemmer.
Fødte medlemmer er ”National Coordinator”, ”School Coordinator” og ”Oblate Coordinator”,
udpeget i samarbejde med WCCM .
”National Coordinator” er født formand for foreningen. Det tilstræbes, at alle koordinatorer varetager funktionen i en periode på mindst 2 år.
§ 6. Sekretariatet/Den daglige ledelse
Stk. 1. På første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling nedsættes et sekretariat bestående af 3 medlemmer
til at hjælpe ”National Coordinator” i det daglige arbejde.
Stk. 2. ”National Coordinator” er født medlem af sekretariatet.
De resterende 2 medlemmer af sekretariatet er menige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Sekretariatet fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 7. Ændring af vedtægter
Stk. 1. Vedtægterne for foreningen kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte på en
generalforsamling stemmer herfor. Punktet skal være optaget på dagsordenen i forbindelse
med indkaldelsen.
Stk. 2. Samme krav stilles til vedtagelse af opløsning af Foreningen.
§ 8. Økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og føres af kassereren, der tillige fører
foreningens medlemsregister. Denne har fuldmagt til umiddelbart på foreningens vegne at
disponere over beløb på op til 2000 kr. Beløb mellem 2 - 5.000 kr. skal godkendes skriftligt af
sekretariatsmedlemmerne. Den samlede bestyrelse godkender skriftligt projekter over 5.000
kr. Skriftlig godkendelse kan være via e-mail eller sms underskrevet med fuldt navn.
Stk. 1.a. Delprojekter, eks. materiale administration, forlag, retræter, møde/ kursus aktiviteter kan af sekretariatet uddelegeres til enkeltmedlemmer, der aflægger detaljeret regnskab til kassereren. Sekretariatet beslutter, hvor ofte delprojekter skal aflægge regnskaber.

Kassereren vejleder i regnskabsførelse.
Stk.1. b. Foreningen skal have gennemsigtighed i økonomien og kunne aflægge rapport herom på regelmæssig basis.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 9. Tegnelse og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af sekretariatet. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.
§ 10. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver WCCM efter den opløsende
generalforsamlings nærmere bestemmelser.
§ 11.
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19. dec. 2016 med ændringer d. 4. november 2019